DOLAR 20,4083 1.52%
EURO 22,0774 2.19%
ALTIN 1.283,142,12
BITCOIN 5701311,59%
Bitlis
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİTLİS ÇOCUK KÜTÜPHANESİ GENEL ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

ABONE OL
7 Mayıs 2019 20:48
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası :2019/216619
İşin Adı :Bitlis Çocuk Kütüphanesi Genel Onarım Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Türü – Usulü :Yapım işi – Açık İhale Usulü
1-İdarenin
a) Adresi :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BEŞMİNARE MAH. 1313. SO. NO: 13-I 13000 .
b) Telefon ve faks numarası :4342287610 – 4342287610
c) Elektronik posta adresi :bitlisozelidare@bitlisozelidare.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlilik :www.bitlisozelidare.gov.tr
dokümanının
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı :Bitlis Çocuk Kütüphanesi Genel Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer :Bitlis Merkez
c)İşe başlama tarihi :15.06.2019
ç) İşin Süresi :90 ( Doksan) Takvim Günü
3-İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı Yer : Bitlis İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati :23.05.2019 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya AA bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâlet name ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f)Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağında tüzel kişiliğe %50 – %50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali kriterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 75’i [1] oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözlşemeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorumuldur.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak, “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ/(B) ÜSTYAPI ( BİNA) İŞLERİ / B/1” kabul edilecektir.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.Ayrıca ihale dokümanı idarenin web sayfasında görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcisinin,ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 ( yüz elli ) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14.İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
[1] İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin oranı teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve %100’ünden fazla olamaz.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.