DOLAR 20,4083 1.52%
EURO 22,0774 2.19%
ALTIN 1.283,142,12
BITCOIN 5701311,59%
Bitlis
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİTLİS ÇOCUK KÜTÜPHANESİ TEŞHİR TANZİM MAL ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE OL
30 Mayıs 2019 20:23
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BİTLİS ÇOCUK KÜTÜPHANESİ TEŞHİR TANZİM MAL ALIM İŞİ
BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası :2019/269241
İşin Adı :Bitlis Çocuk Kütüphanesi Teşhir Tanzim Mal Alım İşi
İhale Türü Usulü :Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1-İdarenin
a) Adresi :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BEŞMİNARE MAH.1313.SO. NO:13-1 13000
b) Telefon ve faks numarası :4342287610 – 4342287610
c) Elektronik Posta Adresi :bitlisozelidare@bitlisozelidare.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik :www.bitlisozelidare.gov.tr
dokümanının
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :BİTLİS ÇOCUK KÜTÜPHANESİ TEŞHİR TANZİM MAL ALIM İŞİ
b) TESLİM [ yeri / yerleri ] :BİTLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
b) TESLİM [ tarihi / tarihleri ] :SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ MÜTEAKİP 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE
3- İhalenin / Ön Yeterlik/
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ İHALE TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :12.06.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışında ki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) Bu Şartnamenin 7.2. ve 7.3. inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin;Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağında tüzel kişiliğe % 50 – % 50 ortak olmaları durumunda Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7,1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından,iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis olması veya mimar olması şartıyla her iki ortağında tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda,tüzel kişi ortak (g)bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.İstenmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenici sıfatıyla yapılan sabit ve/veya hareketli mobilya satış işi sonrası alınan tefriş /tanzim /mal alımı işine /işlerine yönelik olarak son beş yıl içinde alınmış geçerli İş Deneyim Belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak,“Kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenici sıfatıyla yapılan sabit ve / veya hareketli mobilya satışı sonrası alınan her türlü tefriş / tanzim / mal alım ve benzeri işlere ilişkin İş Deneyim Belgeleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14.İhalede, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerde yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.