Dolar : Alış : 7.5344 / Satış : 7.5480
Euro : Alış : 8.9295 / Satış : 8.9456
HAVA DURUMU
hava durumu

Bitlis28°CAz Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 12 Kategoride 519 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMÜRYAKAN, TATLIKAYNAK, UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ SONDAJ, İÇME SUYU, DEPO YAPIMI EK KAYNAK VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

15 Eylül 2020 - 891 kez okunmuş
Ana Sayfa » İhale İlanları»BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMÜRYAKAN, TATLIKAYNAK, UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ SONDAJ, İÇME SUYU, DEPO YAPIMI EK KAYNAK VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMÜRYAKAN, TATLIKAYNAK,  UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ SONDAJ, İÇME SUYU,  DEPO YAPIMI EK KAYNAK VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMÜRYAKAN, TATLIKAYNAK, UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ SONDAJ, İÇME SUYU, DEPO YAPIMI EK KAYNAK VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/476801
1-İdarenin
a) Adı :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Beşminare Mahallesi 1313 Sokak 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası :4342287600 – 4342287352
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMÜRYAKAN, TATLIKAYNAK, UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ SONDAJ,İÇME SUYU, DEPO YAPIMI EK KAYNAK VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET KANALİZASYON TESİSİ YAPIM İŞİ 2 ADET İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ 2 ADET İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ 2 ADET İÇME SUYU AMAÇLI SONDAJ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :BİTLİS MERKEZ KONUKSAYAR, KÖMRÜYAKAN, TATLIKAYNAK, UÇANKUŞ, BAŞHAN VE AĞAÇDERE KÖYLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.09.2020 – 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ İHALE VE TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİ BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A/IV GRUP ALTYAPI İŞLERİ; BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ / İNŞAAT MÜHENDİSİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMAR, ÇEVRE MÜHENDİSİ, JEOLOJİ MÜHENDİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ MEZUNLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
TemaFabrika