DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BITCOIN 526027-0,67%
Bitlis
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

0

BEĞENDİM

ABONE OL

İMAR PLANI YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir.Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası :2019/361516
1-İdarenin
a) Adresi :Beşminare Mahallesi 1313 sok. No:13-I 13000 – BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası :4342287600 4342287614
c)Elektronik Posta Adresi :bitlisozelidare@bitlisozelidare.gov.tr
ç)Ön yeterlik dokümanının
görülebileceği ve internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bitlis Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Bitlis, Merkez
c) İşin Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 200 takvim günüdür.
3-Ön Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer :Bitlis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Beşminare Mah. 1313 Sokak No: 13/I Merkez Bitlis
b) Tarihi ve Saati :08.08.2019 15.00
4.Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da Ticaret ve/veya Sanayi odasından, İlk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
Adaylar Kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdikleri kültür varlıkları işine ilişkin Koruma Amaçlı nazım imar planı veya Koruma amaçlı uygulama imar planına ait en az bir adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kararı ön yeterlik teklif zarfın içeriğinde sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Ön yeterlilik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön yeterlilik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
40.000 TRY ( Türk Lirası ) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2.İş Hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmeti işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest Meslek Erbabının iş hacmi Serbest Meslek Kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde;
a)Toplam ciro için en az 150.000 TRY ( Türk Lirası )
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 110.000 TRY ( Türk Lirası ) tutarı ön yeterlik asgari şartı olarak istenir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu Takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili Danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 200.000 TRY ( Türk Lirası ) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a)Anahtar Teknik Personel
Pozisyon Adet deneyim süresi (Yıl)
“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı” 1 10 yıl
b) Teknik Personel:
Danışmanın,sorumlu Müdür Dahil istihdam edeceği Anahtar Teknik Personelin her birinin adı, ünvanı, iş tanımı,asgari niteliği ve toplam deneyim süresi:
1-…………………………………………………(Şehir Plancısı)(….)
Ayrıca; Bu ihalede aşağıda belirtilen özelliklerde teknik personel ön görülmektedir.
İhale konusu iş 4734 sayılı Kanunun 48. Maddesi kapsamında “ Danışmanlık Hizmet Alımı” işi olduğundan “ Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,Uygulaması,Denetimi,Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik”gereği aşağıda “ Pozisyon- Adet – Deneyim Süresi “ belirtilen niteliklerde TEKNİK PERSONEL ön görülmektedir.
Pozisyon Adet deneyim süresi (Yıl)
“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı” 1 5 yıl
Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış Mimar 1 5 yıl
Arkeolog 1 5 yıl
Sosyolog 1 5 yıl
Sanat Tarihçisi 1 5 yıl
Peyzaj Mimarı 1 5 yıl
İhale konusu işin niteliği esas alınarak belirlenen ve yukarıda “ Pozisyon-Adet-Deneyim Süresi” belirtilen TEKNİK PERSONEL için aşağıda belirtilen belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce idareye sunulmak zorundandır.
1- Personel Bilgileri Özet Tablosu
2- Diploma ( Mezuniyet Belgesi )
3- İlgili adına pirim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
4- Özgeçmiş Formu
5- İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi
Teknik personelin, sözleşme imzalanmadan önce işe alınmış olması ve sözleşme imzalanırken ilgilinin bünyesinde çalışıyor olması esastır.” Teknik Personel” in sözleşme tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması halinde ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri beyan edilir, ”Teknik Personel”in Üniversite bünyesinde çalışıyor olması halinde ise sözleşme tarihi itibariyle ilgili Teknik Personele ilişkin Üniversite ile yapılan sözleşmenin beyan edilmesi esastır.
Anahtar Teknik Personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile;Danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi öz geçmiş formuyla tevsik edilir.
İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
Teknik personel olarak bildirilen kişiler isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarının verirler.Bu nedenle; Özgeçmiş formunda; “ Görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı” hususunun özellikle belirtilmesi zorunludur.
Yukarıda yazılı belgeleri süresi içerisinde ( sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce ) idareye getirmeyen yüklenicinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekiler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevi yürüten ortaklar anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, teknik personel olarak bildirilmesi durumunda isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikte ki görev ve/veya ortaklık süreleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Noter, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
Bu kriterler doğrultusunda çalışacak olan teknik Personelin her birinin adı, unvanı,iş
tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :
1-………………………………………………………………(Ş.Plancısı) (….)
2-………………………………………………………………(Y.Mimar ) (….)
3-………………………………………………………………(Arkeolog ) (….)
4-………………………………………………………………(Sosyolog ) (….)
5-………………………………………………………………(Sanat Tarihçisi) (….)
6-………………………………………………………………(Peyzaj Mimarı ) (….)
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
4.4.1.
Kamu kurumuna yapılmış olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı veya Nazım İmar Planı-Uygulama İmar Planı veya tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Halihazır Harita ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt.
5. Yapılacak Ön Yeterlik Değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.Ön Yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dokümanının EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. İhale dokümanı, Teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Bitlis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Beşminare Mah. 1313. Sokak No:13/I Merkez BİTLİS adresine elden teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11. Diğer husular:

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.