DOLAR 20,7506 -0.19%
EURO 22,2803 0.02%
ALTIN 1.309,73-0,19
BITCOIN %
Bitlis
15°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

İNTERNET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI VE LİSANS MAL ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNTERNET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI VE LİSANS MAL ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE OL
4 Şubat 2021 10:10
İNTERNET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI VE LİSANS MAL ALIM İŞİ BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İnternet Güvenlik Duvarı Cihazı ve Lisans Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/58001
1-İdarenin
a) Adı :BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BEŞMİNARE MAH. 1313. SO. NO: 13- I 13000 . BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası :4342287610 – 4342287610
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :İnternet Güvenlik Duvarı Cihazı ve Lisans Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :4 Kalem İnternet Güvenlik Duvarı Cihazı ve Lisans Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bitlis Emniyet Müdürlüğünce belirlenecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :30 gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.02.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Bitlis İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yüklenici teklif ettikleri tüm ürünler ile ilgili yetkili satıcı olduklarını gösterir ülke distribütörlerinden veya üreticiden alınmış yetkili satıcılık, satış sonrası teknik destek verebilir belgelerini teklif dosyalarına ekleyecektir. Teklif dosyasında yer almayan belge ihale dışı bırakılma sebebidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sistem(ler)in en az 3 yıl donanım garantisi olmalıdır ve bu süre boyunca donanım garantisini gösteren üretici lisans/kontrat’ları sistemle birlikte verilmelidir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yüklenicisi bünyesinde çalışan en az 1 kişinin yeni kurulacak Güvenlik Duvarı’nın Microsoft Active Directory ile entegrasyonunun sorunsuz çalıştırılması için gerek duyulacak uzmanlık sertifikasına sahip olması ve sertifikasının bir kopyasını teklif dosyasına eklemesi gerekmektedir. Teklif dosyasında yer almayan belge ihale dışı bırakılma sebebidir. Yüklenici firma son bir yıl içerisinde bir projede en az 1 adet Ağ Güvenlik Sistemi konumlandırıp gerçekleştirdiğini belgelemelidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.