DOLAR 22,2246 3.02%
EURO 23,9276 2.89%
ALTIN 1.400,602,91
BITCOIN 5991788,39%
Bitlis
18°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

SEBZE, MEYVE, YAŞ VE KURU GIDA MALZEMESİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU- (PANSİYONLU)-NARLIDERE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ABONE OL
21 Ekim 2019 08:31
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sebze, meyve, yaş ve kuru gıda malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/520679
1-İdarenin
a) Adresi :Narlıdere Köyü Diyarbakir yolu üzeri 33.km BITLIS MERKEZ BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası :4342322389 – 4342322390
c) Elektronik Posta Adresi :748158@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Alınacak malzemenin miktarı teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Narlıdere YBO Müdürlüğü Gıda Ambarı c) Teslim tarihleri :10.3.2.İdare ve yüklenici arasındaki teslim programı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre olacaktır. Malların teslim tarihi sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden itibaren başlar 31/12/2019 tarihine kadar devam eder. 10.3.3. Teslim Şekli: Teslimat aşağıda detayları belirtildiği şekilde olacaktır. 10.3.4. İhale konusu mallar (Sebze, meyve, yaş ve kuru gıda malzemesi) haftalık dönemler halinde kısım kısım istenilen miktar kadar teslim edilecektir. artan malları geri alır. 10.3.5.İdare ihale konusu malları yazılı veya sözlü olarak ister. Mal, belirtilen ölçülerde veya istenen özellikte olmadığı taktirde teslim alınmaz, yükleniciye iade edilir. 10.3.6. İhale konusu mallar depolama imkanlarına göre haftalık dönemler halinde, haftanın iş günü ve mesai saatlerinde teslim alınacaktır. Ancak ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkar ve kesinleşirse günün herhangi bir saatinde de mallar teslim alınabilecektir. 10.3.7.Teslimat, pansiyonun bulunduğu kısımda, idarece oluşturulan muayene ve teslim alma komisyonunun hazır bulunması ve kabul etmesi ile olur. Kusurlu malın kabul edilmemesi ile ilgili ortaya çıkacak durumdan yüklenici sorumludur. 10.3.8.İhale konusu gıda malzemeleri idarenin istekleri doğrultusunda kısım kısım/peyderpey teslim edilecektir. Ancak, idare gerekli görürse kendi belirleyeceği kalemlerdeki malları topluca teslim alma hakkını saklı tutar. 10.3.9. Pastörize yoğurt, tavuk budu,, beyaz peynir, siyah zeytin, turşu, salça ambalajın üzerindeki net miktar üzerinden teslim alınacaktır. Diğer malzemelerde ambalaj üzerindeki net ağırlık miktarına göre teslim alınacaktır. 10.3.10. Malzemeler mesai saatleri içinde saat 09:00 ile 10:00 arasında kuruma teslim edilecektir, mücbir sebepler vuku bulması durumlarında idarenin yükleniciye bildirmesiyle hafta sonu ve mesai saatleri dışında da teslimat yapılabilecektir 10.3.11. 31.12.2019 tarihine kadar tüketilebilecek kadar alım konusu mal teslim edilecek.bunun dışında mal teslim edilmeyecek.İdare ihalede belirtilen malın tamamı alınıp alınmama hakkını saklı tutar. İdare mali durumuna göre iş eksiltmesi yapma hakkını saklı tutar.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Narlıdere YBO Müdürlüğü Narlıdere Köyü Diayrbakır Yolu Üzeri 33. Km Merkez/Bitlis
b) Tarihi ve saati :28.10.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenicinin gıda üretim sertifikasına sahip olması gerekir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenicinin ISO 9001 belgesine sahip olması gerekir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Narlıdere YBO Müdürlüğü Narlıdere Köyü Diayrbakır Yolu Üzeri 33. Km Merkez/Bitlis adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
47.1-Teslim edilecek sebze ve meyveler günlük ve taze olarak teslim edilecektir. Uzun süre bekleyerek pörsümüş ve çürümüş malzemeler teslim alınmaz. Nakliye esnasında ortaya çıkabilecek yıpranma, bozulma ve çürümelerden yüklenici sorumlu olup bu durumda bulunan malzemeler de teslim alınmaz. Çürümüş veya bozulmuş durumda olan bir malzemenin kurumumuza intikali ve kabul görmemesi durumunda yüklenici malı aynı gün içinde yenileyerek teslim etmek zorundadır. 47.2-Muayene ve kabul sırasında komisyonca, istenilen özellikte olmadığı tespit edilen malzemeler teslim alınmayıp iade edilecektir. Bu konuda sorumluluk yükleniciye aittir. 47.3-Alınacak gıda malzemelerinden ( Peynir, Zeytin, Turşu vb.) kullanma süresi ihtiva edenler teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanma süreli olacaktır. Asgari kullanım süresi bir yıldan az olan malzemeler için asgari kullanım süresi dikkate alınacaktır. 47.4-İdare tarafından istenilen malın getirilmesi ve teslimi, muayene ile ilgili ulaşım vesaire giderler yükleniciye aittir. 47.5-İdare, alacağı sebze, meyve ve yaş gıda malzemesinin tazelik kriterlerini belirleme hakkını saklı tutar. 47.6-Alınacak sebze, meyve yaş ve kuru gıda malzemeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde/Tebliğinde belirtilen özelliklerde olacaktır. Söz konusu tebliğe uygun olmadığı saptanan malzemeler teslim alınmayacaktır. 47. 7- Malzemeler en az bir gün öncesinde idare tarafından yükleniciden istendiğinde yüklenici istenilen miktardaki malzemeyi belirtilen saatte teslim yeri olan pansiyondaki depoların önüne hazır bulunduracaktır. 47.8- Muayene ve Kabul Komisyonu hazır olunmadan malzeme yüklenici tarafından depoya bırakılmayacak, malzemenin tartımı ve sayımından sonra malzemeler yüklenici tarafından idarenin gösterdiği yere dizilecek/istiflenecektir. 47.9- Yüklenici siparişleri verilen malzemeyi bizzat kendisi idareye teslim edecek, hat yada köy minibüslerine vermeyecek 47.10- 2019 Mali yılının sonuna kadar tüketilebilecek kadar mal teslim alınıp ödeme yapılacaktır. Yani alımda belirtilen malın tamamı alınması zorunlu değildir. İdarenin 31/12/2019 tarihine kadar kullanabileceği mallar teslim alınacak ve teslim miktarınca ödeme yapılacaktır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.